Algemene voorwaarden

PW Markets B.V.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(a) Gebruiker: PW Markets BV en alle aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder Trends & Trade Venlo BV, TICA Aalsmeer BV en Trends & Trade Fashion BV. en/ of volmachtgever daar waar deze laatste als gebruiker moet worden begrepen volgens artikel 3 lid 4 (Volmacht).

(b) Koper: een niet-consument, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf welke zich heeft ingeschreven bij gebruiker of zijn gemachtigden. Tevens zal hieronder worden begrepen de ingeschrevene bij gebruiker met wie nog geen overeenkomst tot stand is gekomen.

(c) Totstandkomen: in deze algemene voorwaarden zal ‘totstandkomen’ en alle daarvan afgeleiden, uitdrukkelijk betekenen hetgeen in artikel 3 van de algemene voorwaarden wordt gesteld.

(d) Volmachtgever: degene met wie gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, welke onder andere bevat de huur van een verkoopruimte bedoeld voor de verkoop van goederen aan koper door gebruiker in naam van de volmachtgever.

  2. In deze algemene voorwaarden zal het enkelvoud geacht worden het meervoud te omvatten en vice versa.

  Artikel 2 Toepasselijkheid, pasgebruik en betreding van het terrein

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door gebruiker gedaan aan of aangegaan met een koper alsmede op de uitvoering daarvan.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door koper gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden.
  3. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijk tussen gebruiker en koper zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.
  4. Koper met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden, al dan niet door gebruiker, dienen te worden betrokken, een en ander in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 3 en tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven in deze algemene voorwaarden.
  6. De bij inschrijving door de koper ontvangen pas is voor persoonlijk gebruik door gemachtigde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als omschreven op zijn inschrijvingsformulier, dan wel voor een derde door koper schriftelijk gemachtigde, welke in die hoedanigheid handelt.
  7. Het ontbreken van een machtiging als bedoeld in voorgaand lid kan leiden tot tijdelijke dan wel definitieve inname van de pas. Dit geldt eveneens voor het oneigenlijke gebruik van de pas, op een wijze anders dan omschreven in lid 6.
  8. De duur van inname van de pas en daarmede de bevoegdheid om het terrein van gebruiker te betreden is een discretionaire bevoegdheid van gebruiker.
  9. Verlies van de pas moet onverwijld worden gemeld aan gebruiker.
  10. Koper moet te allen tijde voldoen aan een verzoek van gebruiker of een van de ondergeschikten van gebruiker om zijn pas, en indien van toepassing machtiging, te tonen.
  11. Per pas kunnen maximaal het aantal personen naar binnen dat bij het verstrekken van de pas is gecommuniceerd. Extra passen zijn eventueel in overleg mogelijk en worden in rekening gebracht.
  12. Kopers zullen zich onthouden van roken, behalve in de daartoe aangewezen ruimtes, en zullen geen dieren meebrengen naar de ruimte van gebruiker.
  13. Een ieder betreedt het terrein van gebruiker geheel op eigen risico en is gehouden alle aanwijzingen van gebruiker of een van zijn ondergeschikten op te volgen.

  Artikel 3 Volmacht

  1. Gebruiker handelt met een volmacht in naam van haar volmachtgevers.
  2. Totstandkoming van een overeenkomst met gebruiker in deze algemene voorwaarden zal mede inhouden de totstandkoming van een overeenkomst tussen de koper en de volmachtgever van gebruiker.
  3. In deze algemene voorwaarden zal worden begrepen dat de term ‘gebruiker’ verwijst naar het handelen van deze in de uitoefening van zijn volmacht, daar waar zulks redelijkerwijs uit de bewoordingen en strekking van de artikelen moet worden afgeleid.
  4. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de naam van de volmachtgever van gebruiker, door het ingaan op offertes c.q. het aangaan van een overeenkomst met gebruiker, aangezien de naam van de volmachtgever bij de desbetreffende offerte naar koper toe, op enige wijze, zal worden gecommuniceerd.
  5. De naam van de volmachtgever als bedoeld in het vorige lid zal, onder andere, eveneens als bekend worden verondersteld bij koper, indien de naam van eerstbedoelde op een algemene wijze naar koper is gecommuniceerd. Algemene wijzen van communicatie kunnen zijn: reclame-uitingen en borden bij de verkoopstands met daarop de naam van de volmachtgever.
  6. Koper zal uit de aanwezigheid van de goederen van volmachtgever in zijn verkoopstand genoegzaam afleiden het bestaan de volmacht voor gebuiker.
  7. Slechts indien koper schriftelijk en gemotiveerd verzoekt om het bewijs van volmacht, zal gebruiker deze onder voorwaarden toesturen. Gebruiker zal enkel hiertoe overgaan indien hij van mening is dat koper voldoende belang heeft bij het opvragen van de volmacht. Gebruiker kan volstaan met het opsturen van een bevestiging van het bestaan van een toereikende volmacht.
  8. Koper wordt verondersteld op de hoogte te zijn van het handelen in volmacht door gebruiker door het door koper ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier van gebruiker.

  Artikel 4 Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door koper zijn onherroepelijk.
  2. Gebruiker is pas gebonden indien zij een bestelling schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
  3. Onjuistheden in de orderbevestiging van gebruiker dienen binnen 2 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan gebruiker te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en koper daaraan gebonden is.
  4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden gebruiker alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
  5. Gebruiker heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de bestelling één of meerdere derden in te schakelen.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
  7. De door gebruiker opgegeven en de met hem overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht gebruiker niet tot schadevergoeding en geeft koper niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Koper is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre gebruiker niet binnen een door koper gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de bestelling heeft gegeven. Gebruiker in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
  8. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door gebruiker benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door gebruiker benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
  9. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van gebruiker ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
  10. Gebruiker levert de goederen Ex Works (Incoterms 2020), maar bepaalt de wijze waarop en door wie het transport wordt uitgevoerd. Indien gebruiker op verzoek van koper tevens het transport van de goederen naar koper uitvoert dan wel laat uitvoeren, doet gebruiker zulks voor rekening en risico van koper. Het moment van de risicooverdracht blijft de levering Ex Works. Indien gebruiker het transport regelt, is koper verplicht de goederen meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
  11. Bij een samengestelde prijsopgave voor offertes bestaat geen verplichting voor gebruiker tot het aangaan van een overeenkomst voor een gedeelte in de offerte begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs en overeenkomende voorwaarden, noch gelden offertes automatisch voor nabestellingen.
  12. In het geval van verschillende tegenstrijdige offertes zal in beginsel de offerte met de jongste datum prevaleren.

  Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

  1. Alle opgaven door gebruiker van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot de goederen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Gebruiker kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze opgaven gelden daarom bij benadering en zijn vrijblijvend. Koper dient de overeenstemming met door gebruiker opgegeven of met gebruiker overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de goederen te controleren.
  2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op de website of in de app weergegeven informatie en aanbiedingen binden gebruiker niet.
  3. Indien door gebruiker een model, monster en/of voorbeeld is getoond, verstrekt, of op enig andere manier naar de koper toe is gecommuniceerd, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond, verstrekt dan wel gecommuniceerd te zijn bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde, verstrekte dan wel gecommuniceerde monster, model of voorbeeld.
  4. De gebruiker behoudt zich het recht voor om niet wezenlijk afwijkende goederen te leveren, zonder op enige manier schadeplichtig te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst. De aflevering van dergelijke goederen geeft koper niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel over te gaan tot opschorting van welke van haar verplichtingen dan ook voortvloeiend uit de PW Markets versie 7 oktober 2020 gesloten overeenkomst tussen hem en de gebruiker.
  5. Koper dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde goederen voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege en in zijn algemeenheid geschikt zijn voor het door koper beoogde gebruik. Het gebruik van de goederen alsmede de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van koper.
  6. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte gegevens en informatie. Gebruiker is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan hem verstrekte gegevens te onderzoeken.
  7. Indien en voor zover gebruiker direct of indirect schade lijdt doordat de door koper verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is koper gehouden die schade volledig aan gebruiker te vergoeden.

  Artikel 6 Prijs en prijsverhoging

  1. Door gebruiker opgegeven of met gebruiker overeengekomen prijzen zijn:
   a) Ex Works (incoterms 2020);
   b) in euro;
   c) exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen doch;
   d) exclusief transportkosten;
   e) inclusief standaard verpakking, maar exclusief alle overige (bijzondere) verpakkingsmaterialen; en
   f) op basis van de door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden , tenzij schriftelijk/uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  2. Indien gebruiker bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst, is gebruiker gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, prijzen van zaken en/of diensten door gebruiker al dan niet van derden betrokken, wijzigen, is gebruiker gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
  4. Indien de prijsverhoging meer dan 10 (tien) procent bedraagt, heeft de koper, na onderling overleg met de gebruiker, het recht de overeenkomst te ontbinden voor het gedeelte van de overeenkomst waarvoor de prijsverhoging geldt. In zulk een geval zal de gebruiker aan alle verplichtingen, welke redelijkerwijs op hem rusten, voldoen ten aanzien van de uitvoering van deze ontbinding, onder voorbehoud van aftrek van enige betaling van, dan wel in rekening brengend aan koper alle kosten welke hij reeds heeft gemaakt ten aanzien van de uitvoering of het sluiten van de overeenkomst.

  Artikel 7 Garanties

  1. Gebruiker geeft geen additionele garanties anders dan de garantie welke door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
  2. Gebruiker is in geen geval verder aansprakelijk dan in de garantie van de producent of toeleverancier ten aanzien van de gebruiker of zijn volmachtgevers is bepaald.
  3. De aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid en/ of het gebruik van de door gebruiker geleverde goederen is steeds voor rekening van koper die gebruiker zo nodig volledig zal vrijwaren voor zover de wet dit toestaat.
  4. Volmachtgevers kunnen in hun algemene voorwaarden andere voorwaarden hanteren met betrekking tot de garantie voor onderhavige producten. Gebruiker is niet aan deze voorwaarden gebonden, noch kunnen kopers een beroep doen op deze voorwaarden jegens gebruiker.
  5. Geringe afwijkingen zijn niet als gebrek te kwalificeren en dienen door koper geaccepteerd te worden. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de goederen hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
  6. Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de goederen door of namens koper ondeugdelijk of in strijd met door of namens gebruiker gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen.

  Artikel 8 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en risico

  1. Gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren goederen voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren goederen geheel door koper zijn voldaan.
  2. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is gebruiker gerechtigd de hem toebehorende goederen op kosten van koper terug te (laten) halen dan wel terug te laten halen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is gebruiker gerechtigd de bedrijfsruimte van koper te betreden.
  3. Koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen, anders dan in de normale bedrijfsuitoefening. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van gebruiker te bewaren.
  4. Alle goederen waarvoor een koopovereenkomst tussen koper en gebruiker is gesloten, welke zich op het terrein van gebruiker bevinden na het sluiten van deze overeenkomst, worden geacht te zijn geleverd, in overeenstemming met artikel 3: 115 aanhef en sub c BW, aan koper, zelfs al is de eigendom van de goederen nog niet overgedragen. Gebruiker zal de goederen houden voor risico van de koper.
  5. De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld.
  6. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
  7. Het is gebruiker toegestaan de verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijke te factureren.
  8. In het geval dat zich een situatie voordoet als in lid 4 blijft de koper de verkoopprijs verschuldigd, ongeacht het tenietgaan of de achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan de gebruiker kan worden toegerekend.
  9. Alle door de gebruiker geleverde goederen blijven in eigendom van de volmachtgever totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
  10. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht deze derden te informeren over het feit dat deze goederen niet aan hem in eigendom toebehoren, gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen van het voornemen van de derde en alle maatregelen te nemen ter voorkoming van het ontstaan van een dergelijke rechten.
  11. De koper verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen nieuwwaarde tegen brand-, ontploffingsgevaar-, en waterschade alsmede diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek van gebruiker aan hem ter hand te stellen.

  Artikel 9 Betaling

  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling onmiddellijk bij levering (op locatie) of bij plaatsen bestelling (website en app) plaats te vinden.
  2. Gebruiker heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
  3. Gebruiker heeft het recht deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  4. Koper doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch komt hem een retentierecht op de goederen toe. Gebruiker is steeds bevoegd al hetgeen hij aan koper schuldig is te verrekenen met hetgeen koper en/of aan koper gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan gebruiker schuldig is/zijn.
  5. Koper wordt geacht betaald te hebben op het moment dat gebruiker vrijelijk kan beschikken over het verschuldigde bedrag.
  6. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is gebruiker zonder verdere ingebrekestelling over het aankoopbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van gebruiker om zijn volledige schade te vorderen.
  7. Het gehele (factuur)bedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar indien koper in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van koper wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is koper gehouden gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  Artikel 10 Transport

  1. Koper zal voor eigen rekening en risico een vervoersovereenkomst afsluiten met een derde.
  2. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de overeenkomst tussen de derde en koper.

  Artikel 11 Recht van reclame

  1. Koper dient de geleverde goederen meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde goederen en/of transportschade dient op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen koper opleveren.
  2. Worden wezenlijke zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper binnen 3 (drie) dagen na aflevering van de goederen deze schriftelijk aan gebruiker te melden. . Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op gebruiker.
  3. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen 3 (drie) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na aflevering schriftelijk melden aan gebruiker. . Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op gebruiker.
  4. Indien koper reclameert is hij verplicht gebruiker en/of volmachtgever de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren en de tekortkoming vast te stellen. Koper is verplicht om de goederen waarover is gereclameerd ter beschikking van gebruiker te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding vervalt.
  5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen en overige verplichtingen van koper niet op.
  6. Gebruiker zal in het geval van een reclame bemiddelen tussen zijn volmachtgever en de koper.
  7. De beslissing omtrent de reclame en de bijbehorende wijze van afwikkeling is aan de volmachtgever van gebruiker. Gebruiker zal niet door koper of volmachtgever in enig dispuut hieromtrent worden betrokken. PW Markets versie 7 oktober 2020
  8. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker worden geretourneerd. Koper is gehouden de aanwijzingen van gebruiker op te volgen met betrekking tot de te retourneren goederen. De goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van koper. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Gebruiker zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gebruiker.
  9. Ieder recht op reclame vervalt indien de goederen zijn verwerkt, omgepakt of indien op een andere wijze de oorspronkelijke staat van de goederen is gewijzigd.
  10. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde goederen geven koper geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde goederen.
  11. Koper dient eventuele onjuistheden in facturen van gebruiker binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan gebruiker mede te delen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
  12. Na constatering van een tekortkoming in een goed is koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

  Artikel 12 Incasso

  1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

   a) alle administratiekosten van gebruiker;
   b) over de eerste € 3.000,00 15%;
   c) over het meerdere tot € 6.000,00 10%;
   d) over het meerdere tot € 15.000,00 8 %;
   e) over het meerdere tot € 60.000,00 5%;
   f) over het meerdere 3%.

  2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  Artikel 13 Overmacht

  1. Indien gebruiker of volmachtgevers door overmacht verhinderd is/zijn de overeenkomst na te komen, is hij/zijn zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
  2. Onder overmacht zijn onder meer te verstaan indien bij gebruiker, volmachtgevers, leveranciers en/of anderszins ingeschakelde derden sprake is van extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen, export restricties, onvoorziene problemen bij productie of transport van de goederen, de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door gebruiker of volmachtgevers zijn ingeschakeld en overige niet van de wil van gebruiker of volmachtgevers afhankelijke omstandigheden.
  3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur onverwijld te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  5. Indien lid 4 van toepassing is, kan koper zich niet beroepen op enig opschortingsrecht, noch zal gebruiker op enige wijze in schuldeisersverzuim geraken.

  Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. Buiten het bepaalde in artikel 7.1. heeft koper geen enkele aanspraak op gebruiker wegens gebreken in of met betrekking tot de goederen. Gebruiker is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.
  2. Gebruiker is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van zijn werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
  3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor door hem aan koper gegeven adviezen of aanbevelingen. Koper vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden in verband met door gebruiker gegeven adviezen of aanbetalingen.
  5. Koper vrijwaart gebruiker, zijn werknemers en zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door gebruiker van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende kosten.
  6. Schade aan goederen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking van de goederen is voor rekening en risico van koper.
  7. In alle gevallen waarin gebruiker gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van gebruiker, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
  8. Koper zal gebruiker evenals medewerkers van gebruiker vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van gebruiker daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van koper en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens koper verstrekte gegevens of informatie.

  Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

  1. Koper erkent de intellectuele eigendomsrechten van gebruiker, volmachtgever en/of diens leveranciers ten aanzien van de octrooien, merken, handelsnamen, logo's en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en erkent dat hij, tenzij en voor zover in een schriftelijke overeenkomst anders is bepaald, daarop geen rechten heeft noch daarvan gebruik kan maken.
  2. Koper zal geen inbreuk op intellectuele eigendom maken.
  3. Ingeval tussen gebruiker en koper een geschil omtrent intellectuele eigendom ontstaat, wordt gebruiker vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door koper.
  4. Indien koper op de hoogte raakt van een inbreuk of dreigende inbreuk op de octrooien, merken of andere rechten van gebruiker, volmachtgever of diens leveranciers, is hij verplicht om gebruiker onmiddellijk schriftelijk over de (dreigende) inbreuk te informeren.

  Artikel 16 Bescherming Persoonsgegevens

  1. Gebruiker zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van koper haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen.

  Artikel 17 Vertegenwoordiging

  1. Indien koper namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover gebruiker aansprakelijk als ware hij zelf koper.
  2. Indien gebruiker een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle kopers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens gebruiker aansprakelijk.
  3. Indien gebruiker een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

  Artikel 18 Conversie

  1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel in rechte wordt vernietigd of in rechte als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, treedt voor deze bepaling een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het bestreden beding.
  2. De eventuele nietigheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden tast niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

  Artikel 19 Klokkenluidersregeling

  1. Gebruiker hanteert een klokkenluidersregeling om derden in de gelegenheid te stellen om serieuze en gevoelige punten van zorg te melden met betrekking tot schendingen van bedrijfsethiek.

  Artikel 20 Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen koper en gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op de overeenkomst(en) tussen gebruiker en koper en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 21 Termijnen

  1. Iedere vordering op gebruiker, tenzij deze door gebruiker uitdrukkelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

  Artikel 22 Geschillenbeslechting en forumkeuze

  1. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met gebruiker worden gebracht voor de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker.
  2. Niettegenstaande het eerste lid heeft gebruiker het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank voor de plaats waar koper is gevestigd of zijn feitelijke zetel heeft.

  Artikel 23 Wijziging en vindplaats van deze algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van Kamer van Koophandel te Limburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van deze overeenkomst.

  PW Markets B.V.
  versie 7 oktober 2020